Vuosikirja - Årsskrift

[ Artikkelin loppu ]

Hautakirjoituksia - Gravinskrifter

Harald Hornborg.

XXV. Nyslott - Säminge (tillägg och rättelser).

Då undertecknad i sällskap med sin hustru sommaren 1939 en kortare tid vistades i Nyslott besökte vi även den gamla kyrkogården på Kirkkoniemi invid Laitaatsilta och uppgjorde en förteckning över de gravar på densamma, vilkas inskrifter ännu voro läsbara. Det hade varit vår avsikt att publicera denna förteckning i någon av Genealogiska Samfundets årsskrifter, men på grund av diverse omständigheter föll saken i glömska. Först då jag erhöll Årsskrift XXVIII och där fann den förteckning över samma gravar, som uppgjorts och insänts av mag. JUHANI AUVINEN, uppsökte jag den av oss mer än fem år tidigare uppgjorda förteckningen och kunde då konstatera, att denna var fullständigare än den nu publicerade, självfallet beroende på att inskrifterna på somliga gravvårdar sedan dess grott igen, medan andra synbarligen helt och hållet försvunnit eller befunno sig i ett sådant skick, att inskriptionerna icke längre voro möjliga att dechiffrera.

Fem gravskrifter saknas i AUVINENS förteckning:

Anders Kiljander * 17 4/8 90 † 18 15/5 56. Fredrika Sofia Kiljander, född von Burghausen * 17 4/9 99 † 18 6/10 64. (Marmortavla, fäst vid stammen av en gammal björk.)

Stiftsfröken A. E. Pistolekors * 18 16/6 19 † 18… (Järnkors.)

Kapten B. Pistolekors * 18 23/11 21 † 18 5/7 86. (Järnkors.)

Tässä lepää Provasti Johan Niklas Stråhlman syntynyt 17 23/1 84 kuollut 18 17/8 64. (Liggande sten inom järnstaket.)

Ottiljana Thomé synt. Winter * 1817 † 1868. Rakastettu, kaivattu. (Liggande sten inom järnstaket.)

Följande gravskrifter äro ofullständigt återgivna eller oriktigt tolkade (numrorna hänvisa till AUVINENS förteckning):

8) Härunder hwilar Collegiiassessorskan Maria Elisabetha Antell född Kyander kommen till werlden den 23 Junii 1792 och gången derur den 27 Maii 1820 i lifwet älskad i döden begråten.

16) Här hvilar Karl Gustaf Ekman F: 18 22/2 38 D: 18 26/2 82.

30) Majorskan Natalie Tavaststjerna F. Fabritius * 4/7 1825 † 24/1 1914. Joh: II. K. 25 V.

Dessutom har i förteckningen all text, som icke varit av rent genealogiskt innehåll, såsom bibelspråk, uttryck för de efterlevandes sorg och saknad m.m., bortlämnats. Detta kan väl ur utrymmessynpunkt försvaras, ehuru ett återgivande av gravskrifterna in extenso, såsom exempelvis i den i samma årsskrift av friherre TOR CARPELAN publicerade förteckningen över gravskrifterna på Norrmark gamla kyrkogård, förefaller mig riktigare.

HARALD HORNBORG.


Redaktionen önskar i detta sammanhang ännu en gång understryka vikten av att gravskrifterna på vissa i genealogiskt hänseende viktiga begravningsplatser i tid antecknas till minnes. Mag. Hornborgs korta anmärkningar här ovan utgöra ett talande bevis för nödvändigheten härav.

Bortlämnandet av bibelspråk o.d. i fallet Nyslott-Säminge har verkställts av redaktionen, som i allmänhet strävat därtill. Främsta motivet har, såsom även mag. Hornborg påpekat, varit utrymmeshänsyn.


SSV 29(1945), s. 170-171

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Hakemisto Vuosikirjaan 29 | Vuosikertahakemisto